4. 11. 2019 22:34
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života junior

„Radujete se s radujícími, plačte s plačícími.“(Řím12,15) Apoštol Pavel v dopise Římanům, odkud je tato věta, vyzývá k tomu, abychom přešli od lásky k těm, kteří sdílejí tutéž víru, k lásce evangelní, tedy k lásce ke všem lidem, protože pro věřící…


1. 9. 2019 13:20
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

„Pro­to se na­vzá­jem po­tě­šuj­te a je­den dru­hé­mu du­chov­ně pro­spí­vej­te“ (1 Sol 5,11)Apoš­tol Pa­vel píše křes­ťan­ské obci, kte­rou sám za­lo­žil v So­luni. Ne­mů­že se k nim již vrá­tit, pro­to­že od nich mu­sel kvů­li vel­kým těž­kos­tem…


5. 4. 2019 13:39
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

Slovo života – duben 2019 „Jestli­že jsem vám tedy umyl nohy, já, Pán a Mis­tr, máte také vy je­den dru­hé­mu umý­vat nohy“ (Jan 13,14) Když evan­ge­lis­ta Jan vzpo­mí­ná na po­sled­ní ho­di­ny strá­ve­né s Je­ží­šem před jeho smr­tí, sta­ví do…


16. 3. 2019 21:24
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

Pod­le Lukášo­va vy­prá­vě­ní vy­slo­vil Je­žíš po sé­rii bla­ho­sla­ven­ství svo­ji re­vo­luč­ní výzvu, abychom mi­lo­va­li kaž­dé­ho člo­vě­ka jako své­ho bra­t­ra, do­kon­ce i když se pro­ti nám sta­ví jako ne­pří­tel. Je­žíš to dob­ře ví a…


26. 3. 2018 10:34
Rubrika: Slovo života

„Dej mi po­znat svo­je ces­ty, Hos­po­di­ne, uč mě cho­dit po svých stez­kách.“ (­Ž 25,4) Král a pro­rok Da­vid, au­tor to­ho­to žal­mu, je su­žo­ván úz­kos­tí a chu­do­bou a cítí se ohro­žen svý­mi ne­přá­te­li. Chtěl by na­jít vý­cho­dis­ko z této…


18. 2. 2018 13:41
Rubrika: Slovo života

„Tomu, kdo žíz­ní, dám pít z pra­me­ne živé vody za­dar­mo.“ (Zj 21,6) Apoš­tol Jan na­psal kni­hu Zje­ve­ní, aby utě­šil a po­vzbu­dil křes­ťa­ny své doby, kte­ří če­li­li teh­dy roz­ší­ře­né­mu pro­ná­sle­do­vá­ní. Tato kni­ha plná sym­bo­lic­kých…


16. 1. 2018 12:00
Rubrika: Slovo života

„Tvá pra­vi­ce, Hos­po­di­ne, vel­ko­le­pá v síle…“ (Ex 15,6) Slo­vo ži­vo­ta to­ho­to mě­sí­ce od­ka­zu­je na verš z Moj­ží­šo­va chva­lo­zpě­vu, na úry­vek ze Staré­ho zá­ko­na, kde Iz­ra­el opě­vu­je Boží zá­sah do svých dě­jin. Je to zpěv,…


19. 12. 2017 11:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

„Jsem slu­žeb­ni­ce Páně: ať se mi sta­ne pod­le tvé­ho slo­va“ (Lk 1,38) Mla­dá dív­ka v na­za­ret­ském domě v Pa­les­ti­ně, ano­nym­ní pe­ri­fe­rii moc­né řím­ské říše, do­sta­ne ne­če­ka­nou a šo­ku­jí­cí ná­vště­vu: Boží po­sel jí při­ná­ší…


2. 4. 2017 17:52
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

„Zů­staň s námi, ne­boť se při­poz­dí­vá a den se už na­chý­lil.“ (Lk 24,29) Jde o po­zvá­ní ad­re­so­va­né ne­zná­mé­mu muži, kte­ré­ho po­tka­li na ces­tě z Je­ruza­lé­ma do ves­ni­ce Emau­zy dva pout­ní­ci, kte­ří spo­lu „ho­vo­ři­li a…


22. 3. 2017 12:13
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Slovo života

„Smiř­te se s Bo­hem!“ (2 Kor 5,20) V mno­ha čás­tech svě­ta zuří kr­va­vé vál­ky, kte­ré jako by ne­mě­ly kon­ce. Po­sti­hu­jí ro­di­ny, kme­ny i celé ná­ro­dy. Dva­ce­ti­le­tá Glo­ria vy­prá­ví: „Do­sta­li jsme zprá­vu, že jed­na ves­ni­ce byla…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio